Blogg

Fargelegg universet!

En hyggelig sommeraktivitet mens vi venter på mørkere netter.

Trenger du eller noen i familien din noe å pusle med i sommer? Nedenfor er tegninger fra NASA som du kan printe ut og farelegge.

Del gjerne din fargelagte tegning eller andre tegninger du har lyst til å lage med oss på Insta­gram (#tegnuniverset) eller på e-post (maria@astronomi.no) innen 1. august! Blir du trukket ut, får du tegningen din på trykk i neste utgave av Astronomi-bladet!

Fullt motiv (trykk på bildet for full oppløsning):

Det fulle motivet vil du finne på trykk i neste utgave av Astronomi, hvis du vil fargelegge i bladet direkte.

Delmotiver (trykk på bildene for full oppløsning):

Foredrag om eksoplaneter med oppskrift for å selv fotografere og etterbehandle disse!

Erik Sundheim har holdt foredrag om eksoplaneter noen ganger bl.a. på NAS-GF2023.

Her er en video-versjon med oppskrift for å selv fotografere og etterbehandle/prosesserer data/bildene av eksoplanetene! Samt få fram bl.a lyskurver vha. gratisprogramvaren AstroImageJ!

Dette kan her sees på videokanalen youtube, lastes ned som PDF og vises her.

Video:

PDF-versjon se i fullskjerm og last ned med de to knappene til høyre:

NAS-2023_ErikSundheim_Exoplanet7

Hva stjernene er lagd av

Det er ikke slik alle først trodde. Og det var Cecilia Payne-Gaposchkin som fant det ut.

Tiago Pereira – Førsteamanuensis, Rosseland senter for solfysikk, UiO

De dyrebare grunnstoffene som livsformer er avhengige av, som oksygenet vi puster inn og karbonet i kroppen våre, ble en gang laget inne i en stjerne. Vi er levende bevis på grunnstoffenes kosmiske reise. Det samme er stjerner, som bærer spor av grunnstoffene som ble produsert av deres forfedre. Men hvordan kan vi finne ut hva stjerner virkelig er laget av?

Det er problematisk å sende romsonder til stjerner, fordi sondene vil smelte før vi klarer å gjøre en måling, og de fleste stjerner er rett og slett for langt unna. Vi må derfor nøye oss med å gjøre fjernobservasjoner. For det meste går dette ut på å studere lyset fra himmellegemer.

Måling av stjerners kjemiske sammensetning er ekstremt viktig i astrofysikk, fordi det lar oss studere universet gjennom tid og kartlegge hvordan galakser og stjerner dannes og utvikler seg.

I sin doktorgradsavhandling fra 1925 knuste Cecilia Payne-Gaposchkin uventet det som den gang var det aksepterte synet på stjernenes kjemiske sammensetning. Ideen hennes var så revolusjonerende at den har endret måten vi studerer stjerner på, og uten tvil ført til en nær forening av fysikk og astronomi og fødselen av feltet vi nå kaller astrofysikk.

Grunnstoff i stjerner

På begynnelsen av 1900-tallet ble det antatt at Sola og andre stjerner hadde samme kjemiske sammensetning som Jorda, fordi det virket logisk at himmellegemer spredt rundt i rommet består av omtrent de samme grunnstoffene.

SOLA: Det var ved å studere lyset fra Sola at grunnstoffet helium først ble oppdaget. Her er Sola fotografert i 30,4 nm (ultrafiolett lys), som er en spektrallinje fra ionisert helium (He II). Bildet er tatt i dag. Foto: NASA/SDO

Jordas kjemiske sammensetning er lettere å måle enn Solas. Planeten vår består hovedsakelig av jern og oksygen (omtrent 60 % av Jordas masse), etterfulgt av silisium og magnesium (nesten 30 %) og mye mindre mengder av andre grunnstoffer. Tanken om at Sola hadde en lignende sammensetning, ble støttet av oppdagelsen av de samme grunnstoffene på Sola. Men hvordan kan man identifisere bittesmå atomer fra så stor avstand? Svaret krever et dykk inn i kvantefysikkens mystiske verden.

Det er kanskje en form for kosmisk ironi at for å forstå de store objektene i rommet må vi forstå den bitte lille verdenen som består av atomer, elektroner og fotoner. Et foton («lyspartikkel») sendes ut når et atom går fra et høyere energinivå til et lavere nivå. Energien til fotonet er lik energiforskjellen mellom de to nivåene. Det er veldig nyttig for astronomer at energinivåene til hvert atom og ion er unike. Det betyr at vi kan bruke tilstedeværelsen eller fraværet av lys ved disse energiene i spekteret til stjernen som et fingeravtrykk for tilstedeværelsen av et gitt grunnstoff eller ion i en stjerne. Dette er vårt hovedverktøy for å identifisere forskjellige grunnstoffer (eller til og med molekyler!) i stjerner, planeter og andre himmellegemer.

SPEKTRALLINJER: Her vises ulike spektrallinjer for hydrogen, gitt i nanometer. Kvante­mekanikk sier at atomer og elektroner kun kan ha bestemte energinivåer (se for deg at en bil bare kunne reise i 40 og 50 km/t, ikke 42 eller 45 km/t). Grafikk: Wikimedia Commons

Det er kanskje overraskende at denne teknikken ble brukt allerede på 1800-tallet, i god tid før Cecilia Payne-Gaposchkin ble født. Fysikere som Gustav Kirchhoff identifiserte mange av grunnstoffene som er til stede på Jorda i spektra av Sola og stjernene. Edward Frankland fant til og med en signatur av et sjeldent grunnstoff i Sola før det ble oppdaget på Jorda, og kalte det helium, etter den greske solguden Helios.

Skjult informasjon

Det er én ting å identifisere tilstedeværelsen av et gitt grunnstoff i en stjerne. Det er noe helt annet å måle mengden av stoffet, og det er her Payne-Gaposchkins originale tenkning førte til en helt ny konklusjon. Litt tidligere startet astronomer ved Harvard College Observatory den enorme oppgaven med å samle og kategorisere spektre av hundretusenvis av stjerner, noe som markerte begynnelsen på det vi nå kaller stjernespektroskopi.

HARVARD-OBSERVATORIET: Observatoriet ble grunnlagt i 1839 og hadde i perioden 1847–1867 verdens største refraktorteleskop. Observatoriet er blant de mest berømte i verden og har vært spesielt viktig innen stjerneklassifisering og studien av variable stjerner. Foto: Harvard College Observatory, ca. 1899

Spektra viser de diskrete energiene som tilsvarer overganger mellom atomenerginivåer (spektrallinjer) til forskjellige grunnstoff. For det utrente øyet er stjernespektra et fascinerende rot av linjer, som viser en nesten ubegrenset variasjon mellom forskjellige stjerner. På den tiden ble det antatt at jo mer det var av et grunnstoff, desto sterkere ble spektrallinjene fra stoffet. Vi vet nå at dette ikke er hele historien og det er her Payne-Gaposchkin ga et grunnleggende bidrag.

SPEKTRA: En samling håndtegnede spektra fra ulike stjerner, inkludert Sola (øverst), fra 1885. Illustrasjon: Science History Institute

I løpet av doktorgraden jobbet hun med spektrene fra Harvard, hvor Annie Jump Cannon bare noen år tidligere kom med Harvard-spektralklassifiseringssystemet (se faktaboks under). Dette systemet er fortsatt mye brukt i dag, men opprinnelig ble det ikke utviklet med utgangspunkt i fysikk, men basert på hvor spektrallinjer dukket opp og hvor sterke de var. Payne-Gaposchkins banebrytende oppdagelse var at dette systemet i hovedsak var en måte å sortere stjerner etter temperatur, og det førte igjen til en overrakende oppdagelse.

Å legge grunnlaget: Annie Jump Cannon

Foto: Smithsonian Institution Archives

Annie Jump Cannon begynte å jobbe som assistent ved Harvard Observatory i 1896. I løpet av sin karriere klassifiserte hun over hundre tusen stjernespektra.

Da hun startet arbeidet sitt, var stjerner tidligere blitt klassifisert basert på styrken til hydrogenlinjene i stjernespektrene. Systemet inkluderte spektralklasser fra A til P, der spektra i klasse A hadde de sterkeste hydrogenlinjene. Cannon forenklet dette systemet ved å forkaste mange av bokstavene. Hun la også til 10 trinn for hver spektralklasse fra 0 til 9. I dette systemet er Solas spektralklasse G2.

Da man innså at spektralklassene tilsvarer stjernenes overflatetemperatur, fikk bokstavsekvensen den merkelige  rekkefølgen O, B, A, F, G, K og M, der O-stjerner er de varmeste. Dette klassifiseringssystemet brukes fortsatt i dag. En huskeregel er «Oh, Be A Fine Girl/Guy Kiss Me».

Ionisering er nøkkelen

Det avgjørende skrittet Payne-Gaposchkin tok, var å koble sammen stjernespektra med ionisering. Ionsering går ut på at et atom har tatt til seg eller mistet ett eller flere elektroner.

Hun studerte teorien fra Meghnad Saha, som viste at temperatur og trykk bestemmer hvordan grunnstoffer blir ionisert. Inne i en stjerne kolliderer fotoner med atomer. Hvis de har nok energi, vil de ionisere atomene. Varmere stjerner har fotoner med høyere energi og har derfor flere ioniserte grunnstoffer.

IONISERING: Atomer består av en positiv kjerne (protoner og nøytroner) omgitt av elektroner. Når atomer har like mange protoner som elektroner, har de null nettoladning og vi sier at de er nøytrale. Energirike fotoner kan støte ut elektroner fra atomer, som da får en positiv nettoladning. Elektroner kan bevege seg opp i energinivå ved å absorbere et foton, og for å bevege seg ned i energinivå kan de sende ut et foton. Disse energiovergangene mellom elektroniske tilstander gir opphav til spektrallinjer. Ved høye energier løsner elektroner helt fra atomet, som blir ionisert. Grafikk: Maria Hammerstrøm

Ta eksemplet med hydrogen. I en typisk stjerne, hvis temperaturen er omtrent 9500 kelvin
(ca. 9227 grader celsius), vil 50 % av hydrogen være i nøytral form og 50 % vil bli ionisert. Derfor vil stjerner med temperaturer under 9500 kelvin ha stort sett nøytralt hydrogen og stjerner over 9500 kelvin vil stort sett ha ionisert hydrogen (dette er den klassiske astrofysiske inndelingen mellom varme og kalde stjerner).

Ulike grunnstoffer vil hovedsakelig bli ionisert ved forskjellige temperaturer, basert på hvert grunnstoffs spesifikke ioniseringsenergi. I motsetning til hydrogen kan andre grunnstoffer ioniseres mer enn én gang, hvis temperaturen er høy nok. Dette er hvordan vi vet at de ytre atmosfærene til stjerner, eller koronaene, er veldig varme: Astronomer fant spektrallinjer fra jern ionisert mer enn tjue ganger, noe som krever temperaturer på millioner av grader.

Et annet viktig stykke informasjon er at når et atom blir ionisert, endres energinivåene fullstendig. Dette betyr at atomet får et nytt finger­avtrykk, gitt av energiene til spektrallinjene. Spektrallinjene til det nøytrale grunnstoffet vil bli mye svakere, mens de nye spektrallinjene til det ioniserte grunnstoffet vil bli sterkere. Dette er Payne-Gaposchkins hovedoppdagelse.

Hydrogen og helium

Ved å se på spektre med forskjellige klassifiseringer, innså Payne-Gaposchkin at grunnen til at spektrallinjene til noen grunnstoffer ble svakere, ikke er fordi det var en mindre mengde av det grunnstoffet i en stjerne. Det er fordi grunnstoffene blir ioniserte, og det skyldtes at stjernene er varmere. Det betyr at den store variasjonen i stjernespektra ikke skyltes at stjerner har veldig ulike kjemiske sammensetninger, men at de har ulike temperaturer. Dette fører til at forskjellige ioniseringsstadier blir dominerende og medfører at spektralklassene fra Harvard-klassifiseringssystemet tilsvarer ulike temperaturer.

Da Payne-Gaposchkin nøye la sammen hvor mye av hvert grunnstoff som eksisterer i hvert ioniseringstrinn ved en gitt temperatur, kom hun med en oppsiktsvekkende oppdagelse: Alle stjerner hadde en veldig lik kjemisk sammensetning, og stjerner var hovedsakelig laget av hydrogen og helium, ikke tyngre grunnstoffer som jern.

Ideen om at stjerner hovedsakelig er laget av de to letteste grunnstoffene, er allment akseptert i dag, men forårsaket forferdelse på den tiden. Payne-Gaposchkin ble presset til å fornekte funnet sitt og kommentere at disse funnene så ut til å motsi det åpenbare. Men de var basert på god fysikk og har tålt tidens tann. Teorien for å utlede den kjemiske sammensetningen fra stjernespektra er siden blitt raffinert og er fortsatt et aktivt forskningsfelt.

Metodene vi utvikler i dag, gjør at vi kan måle den kjemiske sammensetningen av stjerner mye mer nøyaktig, for eksempel ved å utvikle realistiske 3D-modeller av atmosfæren til stjerner og gi rom for en mer detaljert behandling av ionisering, som ikke bare avhenger av temperatur og trykk, men også av stråling. Med bedre estimater av kjemisk sammensetning kan vi kartlegge historien til grunnstoffer i stjerner i forskjellige aldre og få ledetråder om hvordan vår egen galakse utviklet seg – hvor de første stjernehopene dannet stjerner, hvordan disse stjernene spredte seg gjennom galaksen og hvilke stjerner (med særegne kjemiske sammensetninger) som kom fra sammenslåinger med andre galakser.

Med stadig mer avanserte teleskoper og instrumenter vil vi snart kunne bestemme nøyaktig den kjemiske sammensetningen ikke bare av stjerner, men også av atmosfærene til eksoplaneter. Det vil være avgjørende for å avgjøre spørsmål som beboelighet og eksistens av utenomjordisk liv. Alt dette bare fra glimtet av stjernelys som sprer seg gjennom planetenes atmosfære. Dette viser hvilket kraftfullt verktøy stjernespektroskopi er.

Foto: Smithsonian Institution Archives

Cecilia Payne-Gaposchkin

Cecilia Payne ble født 10. mai 1900 i England. Faren var historiker ved Oxford University og moren kom fra en preussisk familie med flere begavete medlemmer. Hennes far døde da hun bare var fire år gammel. Men moren forsto at Cecilia og hennes bror Humfry var barn med stor evne til å lære. 

18 år gammel begynte hun på St. Paul’s pikeskole i London. Ett år etter fikk hun stipend til å begynne ved University of Cambridge, der hun konsentrerte seg om matematikk, fysikk og kjemi. Her var hun til stede ved en forelesning med den engelske astronomen Arthur Eddington. Han foreleste om 1919-ekspedisjonen for å teste Einsteins relativitetsteori mot Newtons gravitasjonsteori ved å måle avbøyningen av lysstråler fra fjerne stjerner under en solformørkelse. Payne har fortalt at denne forelesningen forandret hennes verdensbilde og tente gnisten som førte til hennes livslange interesse for astronomi.

Payne fullførte studiene, men fikk ingen mastergrad ved Cambridge fordi universitetet ikke ga mastergrader til kvinner før i 1948. Etter fullførte studier ønsket hun å bli forsker innenfor astronomi, men det var ingen slike jobbmuligheter for kvinner i England. Den eneste relevante muligheten var å bli lærer. Heldigvis åpnet det seg en ny mulighet da Payne møtte den amerikanske astronomen Harlow Shapley under hans besøk i England i 1922. Eddington anbefalte henne på det sterkeste, og hun begynte å arbeide med et doktorgradsprosjekt med Shapley som veileder ved Harvard Observatory. Det gikk blant annet ut på å bruke spektrallinjer i lyset fra Sola til å bestemme Solas sammensetning. Det mest revolusjonerende resultatet i hennes doktoravhandling var oppdagelsen av at Sola stort sett består av hydrogen og helium. Funnet ble ikke tatt vel imot av en ekstern veileder, Henry Norris Russell, direktør ved Princeton-observatoriet. Han skrev til henne at det måtte være en feil i beregningene. Uten Russells godkjennelse kunne ikke doktoravhandlingen bli godkjent, så Payne gjorde hva hun da følte at hun måtte, men som hun senere uttalte at hun angret på. Hun føyde til: «Den enorme forekomsten av hydrogen og helium som er utledet, er nesten sikkert ikke reell.» 

I 1929 publiserte Russell sin egen beregning av Solas sammensetning ved hjelp av en annen metode og kom frem til samme resultat som Payne. Han nevnte aldri skriftlig at han opprinnelig hadde gått i mot dette resultatet i hennes doktoravhandling og ble av mange kreditert for oppdagelsen. Senere har Payne fått den anerkjennelsen hun fortjente. Astronomen Otto Struve skrev omkring 1965 om hennes doktoravhandling: «Uten tvil den mest fremragende doktoravhandling som er skrevet i astronomi».

Cecilia Payne giftet seg i 1934 med den russiskfødte astrofysikeren Sergej Gaposchkin. De forsket sammen på variable stjerner.

Først i 1956 ble Cecilia Payne-Gaposchkin professor i astronomi. Samme år ble hun leder av Department of Astronomy ved Harvard. Hun var den første kvinnen med slike posisjoner ved Harvard.

Hun har mottatt en rekke priser og utmerkelser. I dag har hun dessuten en asteroide oppkalt etter seg (2039 Payne-Gaposchkin) og en vulkan på Venus. Payne-Gaposchkin døde 7. desember 1979.

Øyvind Grøn

«There is no joy more intense than that of coming upon a fact that cannot be understood in terms of currently accepted ideas.»

Cecilia Payne-Gaposchkin

Gjenskapning av arbeidet til Cecilia Payne-Gaposchkin

Ved UiO gjenskaper masterstudenter i astronomi arbeidet til Cecilia Payne-Gaposchkin i studieemnet AST4310: Strålingsprosesser i astrofysikk. Emnet innebærer å beregne mengden av nøytrale atomer og ioner for forskjellige grunnstoffer ved varierende temperaturer og bygge diagrammer som de Payne-Gaposchkin lagde.

Denne artikkelen ble først publisert i Astronomi 2023/1. Er du ikke abonnent? Abonner her.

Toppbilde: Jake Weirick/Unsplash (bakgrunnsbilde), Smithsonian Institution Archives (Cecilia Payne-Gaposchkin)

Astronomi nr. 1 2023

Denne gangen har vi mye spennende nytt fra universet, som vanlig. Les om de største stjernene og de største linsene som fins. I tillegg kan dere lese om teleskopet i Irland, som en gang var det største i verden, og om hvordan Krabbetåken fikk navnet sitt. Folk som er nybegynnere innen astrofotografering får også mange gode råd i dette bladet.

Oversikt over innholdet:

 • Hva stjernene er lagd av. Det er ikke slik alle først trodde.
 • Den største stjernen vi kjenner. Sola blir forsvinnende liten i forhold.
 • Som natt og dag. Forskjellen på å være dagastronom og nattastronom.
 • Et forvrengt univers. Gravitasjonslinser kan gi ny innsikt om universet.
 • Jakten på de gjemte galaksene. Norske astrofysikere vil gi oss et tredimensjonalt
  kart verden aldri har sett før.

Faste spalter

 • Astronytt
 • Barnas univers: Svarte hull
 • Historisk: The Leviathan of Parsonstown
 • Stjernekart: mars
 • Solsystemet i vår
 • Stjernebilder: Kusken
 • Astrofoto: Del 1: Enkel bildebehandling av astrofoto
 • Astrogalleri
 • Rapport
 • Astromiks

Astronomi nr 4. 2022

I denne utgaven kan du lese om den siste tidens mest spennende begivenheter i solsystemet. En romsonde har kollidert med en asteroide, og i bladet kan du lese om hvordan dette gikk. Dessuten har vi siste nytt fra Mars, der den norske georadaren RIMFAX har foretatt mange målinger. i Tillegg har vi flere spennende nyheter fra Sola. Vi har imidlertid denne gangen en artikkel om fullmånen som kanskje ikke er full selv om det ser sånn ut. Så ikke hele innholdet er avansert astrofysikk.

Oversikt over innholdet:

 • Dart har kollidert med en asteroide.
 • Curiosity er 10 år.
 • Geologien på Mars er mer kompleks enn antatt. De første dataene fra Rimfax er klare.
 • En solskinnshistorie. Det svenske solteleskopet fyller 20 år.
 • Kavliprisen i astrofysikk 2022: Bølger i Sola gir kunnskap om stjerners indre
 • Solar Orbiter ser magnetfeltet ta u-sving.
 • På avstand: Spiralgalakser forteller os hvor raskt Universet utvider seg.
 • Fullmånen er en illusjon. Fullmånen er som regel ikke helt full.

Faste spalter

 • Astronytt
 • Barnas univers: Småstein i solsystemet
 • Historisk: Den blå planeten
 • Stjernekart: desember
 • Solsystemet i vinter
 • Stjernebilder: Andromeda og Triangelet
 • Astrogalleri
 • Rapport
 • Astromiks

Astronomen

 • Ukategorisert

Astronomen ble gitt ut av Norsk Astronomisk Selskap på 40-tallet. Her kan dere lese nr. 1, fra november 1940.

 

Astronomikonferansen 2022

Etter to års avbrekk på grunn av covid-19, kunne Norsk Astronomisk Selskap endelig arrangere astronomikonferanse igjen.

Årets konferanse ble holdt 15.–16. oktober i Oslo. Konferansen var åpen for alle og det var rundt 50 deltakere.

Foredrag

Den første dagen var fylt med en rekke spennende foredrag på Teknisk museum.

Forsker Håkon Dahle åpnet dagen med å fortelle om romteleskopet James Webb (JWST). Først om hvordan teleskopet fungerer og er satt sammen, deretter hva slags vitenskapelige mål det skal fokusere på (les mer om dette i Astronomi 2022/1).

Videre snakket Dahle om det som er hans forskningsfelt, og det som han skal bruke JWST til å observere, nemlig gravitasjonslinser. Gravitasjonslinser skal forhåpentligvis kunne gi nye innblikk i de første galaksene som fantes i universet.

Dahle forklarte også hvorfor det feilaktig er blitt annonsert funn av ekstremt fjerne galakser – fjernere enn det som er mulig ifølge big bang-teorien og universets alder: JWST har vist seg å være mye mer sensitivt for rødt lys enn forventet. Galakser kan også se rødere ut enn rødforskyvningen skulle tilsi på grunn av store mengder støv eller mangel på unge, blå stjerner i galaksene. Etter å ha korrigert observasjonene med tanke på dette, viser det seg at galaksene er mye nærmere enn først antatt, og big bang-teorien står ikke i fare likevel.

Håkon Dahle fortalte om romteleskopet James Webb og hvordan det skal studere galakser. Foto: Maria Hammerstrøm

Astronom Vegard Rekaa var neste ut og stilte spørsmålet: Hvor er barna? NAS har et voksent aldersgjennomsnitt blant sine medlemmer på tross av at barn har en brennende interesse for verdensrommet. Det finnes ikke noen møteplass for barn som er interessert i astronomi og har lyst til å holde på med det på fritiden.

Rekaa foreslo at det bør startes en egen astronomiorganisasjon for barn og unge, gjerne som en del av NAS. Ikke bare i Oslo, men i hele Norge. Han hadde flere forslag til hvordan dette kunne løses og fikk støtte fra både publikum og NAS-ledelsen. Nå skal dette forslaget følges opp videre.

Gunnar Mæhlum er administrerende direktør hos Integrated Detector Elec­tronics AS og fortalte om mikrokretsene de produserer for blant andre NASA. De har holdt på siden 1992 og har blant annet komponenter om bord i satellittene SWIFT, BepiColombo, samt Den internasjonale romstasjonen og den fremtidige Jupiter Icy Moons Exlorer (ICE). De jobber mest med detektorer for røntgen- og gammastråling, samt partikkelstråling.

Senioringeniør og astrofysiker Terje Fredvik fra Rosseland senter for solfysikk ved UiO tok oss med på en reise til Sola med Solar Orbiter. Sonden ble skutt opp i 2020 og har reist helt innenfor Merkurs bane for å ta det nærmeste bildet av Sola noen sinne (0,29 AU fra Sola). Det som er ekstra spesielt med denne sonden, er at den etter hvert skal bevege seg til et baneplan som står 33 grader på planetenes bane rundt Sola. Dette gjør at vi for første gang kan se Solas poler!

Fredviks jobb er å ta imot data fra ett av instrumentene om bord, SPICE. Deretter lager han klar filer som andre forskere kan analysere og bruke til å gjøre vitenskapelige oppdagelser med. Det er allerede gjort flere nye oppdagelser med Solar Orbiter – én av dem er omtalt i førstkommende utgave av Astronomi.

Dagens siste foredrag tok oss med på en reise til Mars. Phd-kandidat Titus M. Casademont ved Institutt for teknologisystemer ved UiO fortalte om den norske RIMFAX-radaren som er ett av instrumentene om bord Mars-roveren Perseverance. Han forklarte hvordan georadaren gjør målinger under bakken på Mars og viste fram hva slags data det produserer og hvordan de kan tolkes. Foreløpig status kan du lese om i førstkommende utgave av bladet. Nå er Perseverance på vei til nye og spennende steder, og det vil bli mye mer å lære etter hvert. Som Casademont sa: «It has only scratched the subsurface.»

Ifølge konferanseprogrammet skulle det egentlig vært en planetariumsvisning i planetariet hos Teknisk museum, men dette utgikk dessverre på grunn av sykdom.

I lunsjpausen var det fin og blå himmel, så Erik Sundheim satte opp solteleskopet sitt utenfor inngangen til museet. Flere av de som tilfeldigvis kom på museet den dagen, fikk ta en titt på Sola i et teleskop med hydrogen alfa-filter. Vi fikk også flere nye medlemmer og solgte flere blader og t-skjorter.

Erik Sundheim stilte opp solteleskop utenfor museet i pausen. Både deltakere og forbipasserende ville gjerne ta en titt. Foto: Henning Holen

Konferansemiddag

Etter at den ordinære delen av konferansen var ferdig, dro en del av oss til kafeen Bella Bistro på Grefsen. Der ble vi sittende en del timer utover kvelden og snakke om astronomi og annet. Det er alltid fint å bli kjent med folk og treffe gamle kjente. Det var blant annet flere som til og med hadde kommet helt fra Troms.

Omvisning på Observatoriet

På søndagen skulle det egentlig være omvisning på Observatoriet på Solli i Oslo. Dessverre måtte programmet avlyses på grunn av sykdom.

Astronomi nr 3. 2022

Denne gangen presenterer vi rykende ferske bilder fra James Webb-teleskopet med forklaring skrevet av en som er med på prosjekter som bruker noen av disse bildene. I tillegg kan du lese siste nytt om det svarte hullet i Melkeveiens sentrum, den nye spalten Barnas Univers fortsetter med stjernenes liv, og teleskopserien avsluttes med en artikkel om utstyr for å se på Sola. Så det er ingen grunn til ikke å lese dette bladet.

Oversikt over innholdet:

 • Et nytt univers åpner seg: De første bildene fra James Webb-teleskopet
 • Dette er Sagittarius A*: Det supermassive svarte hullet i sentrum av Melkeveien er fotografert for første gang.
 • Kan nøytronstjerner eksplodere?: En ny type utbrudd fra uvanlige nøytronstjerner gir svaret.
 • Skyer på Mars: Et nytt NASA-prosjekt på Zooniverse skal gi ny forståelse av skyene på vår naboplanet.
 • Et stadig større univers: 100 år siden universets ekspansjon ble forutsagt fra den generelle relativitetsteorien.
 • Stjernebilde: Lyren
 • Teleskoper del 5: Solobservasjoner

Faste spalter

 • Astronytt
 • Barnas univers: Stjernenes liv
 • Historisk: planeten Vulkan
 • Stjernekart: september
 • Solsystemet i sommer
 • Astrogalleri
 • Rapport
 • Astromiks

NAS-konferansen 15.–16. oktober 2022

Foredragene Lørdag 15.okt:

1015 Åpning av konferansen, Leder NAS, Erik Sundheim

1015-11 Håkon Dahle: resultater fra James Webb Space Telescope

11-12 Vegard Rekaa: Hvordan kan vi engasjere de yngre? Hvem skal astronomiforeningene være for? For tragedien ligger i det at når vi snakker om “de yngre” i astronomiforeningene, så snakker vi om de under 60(!).

12-13: Lunsj + Solteleskop, visning av sola utenfor inngangen!

13-14 Gunnar Mæhlum: Norskprodusert utstyr til NASAsatellitter

14-15 Terje Fredvik: Solar Orbiter – et skråblikk på Sola fra nært hold

15-16 Titus M. Casademont: UiO The RIMFAX Ground Penetrating Radar on Perseverance – Gaining Insight to the Martian Past

16-17 Planetarievisning

19- konferansemiddag 

Søndag 16.okt. kl. 11: 

Omvisning og besøk på Oslo observatorium,  Observatoriegata 1 ved Solli plass 

Med foredrag om Christopher Hansteen med Vidar Enebakk