august 2013

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

  • Ukategorisert

Norsk Astronomisk Selskap (NAS) innkaller til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 12. november 2013, klokken 19.00 i Auditoriet, Institutt for teoretisk astrofysikk, Bygning 26 / Sem Sælands vei 13, Blindern, Oslo.

Agenda:

  1. Godkjennelse av innkalling.
  2. Valg av ordstyrer.
  3. Valg av referent og to som skal underskrive protokollen.
  4. Supplerende valg.

Leder i Norsk Astronomisk Selskap, Jan Rypdal, døde uventet 17. august. Etter hans bortgang fungerer nestleder Tor Aslesen som leder.

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å velge:

  • Leder / nestleder. Generalforsamlingen bes ta stilling til om Tor Aslesen skal velges til ny leder (da må ny nestleder velges) eller om ny leder skal velges og Tor Aslesen fortsette i sitt ordinære verv som nestleder.
  • 2 vararepresentanter

Styret / valgkomiteen har i skrivende stund ingen kandidater til disse vervene. Vi er derfor takknemlige for forslag til kandidater. Forslag må være oss ihende innen 22. oktober.

Sakspapirer vil bli lagt ut her på NAS-veven i god tid før møtet.

Forslag til kandidater kan formidles til:

Medlem i valgkomiteen: Stig Corneliussen,
Thorstein Stenbeks vei 44, 3610 Kongsberg.
Mobil 928 83 293, stigcor@hotmail.com

Eller til fungerende leder: Tor Aslesen,
Åsengt. 4b, 0480 Oslo. Mobil 416 66 273,
tor.aslesen@sandvika.vgs.no

Oslo, 29. august 2013
Tor Aslesen
Nestleder, Norsk Astronomisk Selskap

Jan Rypdal har gått bort

  • Ukategorisert
Foto: Tronf Erik Hillestad

Foto: Trond Erik Hillestad

Lederen i Norsk astronomisk selskap, Jan Rypdal, gikk bort, brått og uventet lørdag 17. august.

Selv om Jan har hatt problemer med helsen sin i flere år, hadde han en ukuelig optimisme. “Alt lar seg ordne” var noe vi ofte hørte fra han om helsa hans, arbeidet hans og livet ellers.

Jan ble valgt inn i NAS’ styre høsten 2008, midt i den turbulente tiden etter arrangementet ved solformørkelsen tidlig i august det året. Han oppsøkte styret og ønsket å arbeide for selskapet nettopp på dette tidspunkt. Vi vil takke ham for hans innsats og ryddighet i denne vanskelige perioden og i årene som fulgte. I den senere tid har hans arbeid blitt mer preget av sykdommen. Til tross for dette var han en nøkkelspiller under planlegging og arrangementet av jubileumskonferansen i Tromsø i mars i år. Uten ham og hans pågangsmot tror vi ikke at det hadde det ikke blitt noe av dette svært så vellykkede arrangementet.

Jan Rypdal ble 63 år gammel. Han ble bisatt fra Nesodden kirke onsdag 28. august.

Vi vil lyse fred over hans minne.

Oslo, 21.08.2013,
Styret i Norsk astronomisk selskap

ESO: ALMA studerer dramatisk stjernefødsel

  • Ukategorisert
Foto: ESO

Foto: ESO

Ved hjelp av Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) har astronomer tatt et dramatisk nærbilde av materiale som strømmer vekk fra en nyfødt stjerne. Ved å undersøke lyset som sendes ut av karbonmonoksidmolekyler i et objekt kalt Herbig-Haro 46/47, har forskere oppdaget at disse hurtige gassutstrømningene, eller jetene, er enda mer energetiske enn tidligere antatt. De nye og svært detaljerte bildene har dessuten avdekket en tidligere ukjent jet, som peker i en helt annen retning enn de andre.

Les mer på ESO sine norske nettsider.

Stiftelsesprotokollen for NAS 25/2-1938

  • Ukategorisert

stifltelsesprotokoll 250238

Norsk Astronomisk Selskap holdt sitt konstituerende møte fredag 25de februar 1938 kl. 20 på Astrofysisk Institutt på Blinderen. 14 personer var til stede.

Det blev vist frem en film fra en solformørkelse optatt av en fransk Siberia-ekspedisjon.

Professor Rosseland redegjorde derefter for sine planer om en norsk sammenslutning av astronomisk interesserte i likhet med de astronomiske selskaper som eksisterer i de fleste andre land. Sammenslutningens formål skulde være å samle medlemmene til foredrag og diskusjoner, vekke allmennhetens interesse for populær astronomi med offentlige møter og lignende, samt å støtte amatørvirksomheten med råd og hjelp. Om mulig burde man også med tiden søke å utgi et eget tidsskrift. Som navn på sammenlutningen foreslo professoren Norsk Astronomisk selskap, hvilket blev enstemmig vedtatt.

Astronom Hans Jelstrup hilste med glede at professor Rosseland hadde tatt initiativet til dannelse av et norsk astronomisk selskap.

Til provisorisk styre blev enstemmig valgt Astronom Hans Jelstrup, formann, cand.real. Gunnar Randers, viseformann, cand.mag. Helmut Ormestad, sekretær og stud.real. Andrew Furuseth, kasserer.

Til slutt blev vist frem en amerikansk månefilm.

Møtet blev hevet kl 21.

Efter møtet demonstrerte professor Rosseland regnemaskinen som for tiden er under bygging på Astrofysisk institutt

Signert Helmut Ormestad, Hans S. Jelstrup, Gunnar Randers Andrew Furuseth